ویژگی ها را ببینید

در برابر مشکلات تمام قد ایستاده ایم

شرکت راه ابریشمی ظهور یک نسل (سهامی خاص) با برند "راظین " در تاریخ 95/7/27 در اداره ثبت شرکت ها به عنوان یک شرکت چند منظوره به ثبت رسید تا بتوانند فعالیت های خود را در حوزه های تولید، خدمات، و تجارت به مرحلۀ عمل برساند. این شرکت در اولین گام تجاری خود تصمیم دارد با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی و همچنین تمرکز اقتصادی در هر استان از ظرفیت های موجود بهره برده و بازار عرضه و تقاضای متمرکز هر استان را با ایجاد باشگاه مشتریان راظین بوجود آورد. که در راستای تحقق این هدف خود ، خدمت رسانی به عام مردم را از طریق مراکز عرضۀ طرف قرارداد در اولویت قرارداده و به همین طریق اپلیکیشن خود را با نام ”Hidden Wealth“ به مردم معرفی می کند؛ مراکز عرضه در حوزه های پزشکی، رفاهی، تفریحی و آموزشی می باشد که تمام نیازهای یک جامعه را در بر می گیرند. شرکت راظین با تکیه به تخصص سهامداران، مدیران و پرسنل خود و علی الخصوص با اعتماد به طرح های تحقیقاتی و تحلیلی خود بنا دارد گام های تجاری متفاوت و منظم با توجه به بازار ایران را برداشته تا بتواند یک راه گرانبها برای رسیدن به نسل جدیدی از خدمات را در وهلۀ اول به تمامی ایرانیان ارائه دهد. تمامی تمرکز سهامداران و تلاش روزانه مدیران "راظین" برای ایجاد یک حس اعتماد ماندگار بین مشترکین و مشتریان خود است تا به باور خود یعنی آرامش یک رویا نیست جامع عمل بپوشانند. امیدواریم که تمامی اهدافمان در راستای خدمت به مردم و ایجاد یک همکاری بلند مدت تحقق یابد.

Discover the features

We are a Kerman based Company

"Razin" was registered on 27/9/97 at the Corporate Register Office as a multipurpose company to enable its activities in the areas of production, service, and Business to the stage. In its first step, the company is determined to use existing capacities based on the policy of resistance economy as well as economic concentration in each province, and created a market for centralized supply and demand of each province by establishing a customer base. In pursuit of this goal, public service delivery of the people through the venue of the contract will be prioritized and the same way, it introduces its app called "Hidden Wealth" to the public; supply centers in the fields of medicine, welfare , Recreational and educational, which covers all the needs of a community. Razin, based on the expertise of its shareholders, managers and personnel, and in particular with its research and analytical plans, has taken different and systematic steps towards the Iranian market in order to be able to find a precious way of achieving a new generation of First and foremost, the services will be offered to all Iranians. The focus of the stockholders and the daily efforts of Razin's executives are to create a lasting sense of trust between their subscribers and their customers, so that they do not believe in the calm of a dream. We hope that all our goals will be in the service of the people and create a long-term partnership.

some experince in some field

Development

70%

Design

90%

SEO

85%

Development

90%

Management

75%

آیا آمادگی گفت و گو را دارید؟

info@razinco.com